Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Nowe dofinansowanie dla właścicieli budynków i lokali mieszkalnych

fot. Freepik

Program priorytetowy „Moja Elektrownia Wiatrowa” to nowa inicjatywa mająca na celu wsparcie finansowe dla właścicieli budynków i lokali mieszkalnych, którzy chcą zainwestować w przydomowe elektrownie wiatrowe. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej oraz opcjonalnie, magazynów energii elektrycznej.

Program priorytetowy “Moja Elektrownia Wiatrowa” ma na celu rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce, skupiając się na mikroelektrowniach wiatrowych. Wsparcie finansowe skierowane jest na zakup i montaż przydomowych siłowni wiatrowych oraz, opcjonalnie, towarzyszących magazynów energii elektrycznej. Celem programu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii, a także promowanie autokonsumpcji dzięki magazynowaniu wytworzonej energii.

Rodzaje przedsięwzięć

Program obejmuje dwa główne typy inwestycji:

1. Zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych:
Turbiny wiatrowe o zainstalowanej mocy od 1 kW do 20 kW, wyposażone w niezbędny osprzęt.
2. Zakup i montaż magazynów energii:
Magazyny energii o pojemności co najmniej 2 kWh, współpracujące z ww. mikroinstalacjami.

Budżet programu

Budżet programu wynosi 400 000 000 zł, finansowany w całości ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Cała kwota przeznaczona jest na bezzwrotne formy dofinansowania.

Beneficjenci

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, które:

– Wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i posiadają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii wytworzonej w mikroinstalacji on-grid, zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub działkach, na których te budynki się znajdują.
– Wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby w mikroinstalacji off-grid, zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub działkach, na których te budynki się znajdują.

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze. W przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć odpowiednie oświadczenie (dotyczy współmałżonków lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).

Forma dofinansowania

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji i obejmuje:

Mikroinstalacje wiatrowe: Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 30 000 zł na jedną instalację (nie więcej niż 5 000 zł na 1 kW).
Magazyny energii: Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 17 000 zł na jeden magazyn energii (nie więcej niż 6 000 zł na 1 kWh).

Więcej informacji na temat dofinansowania: https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl/o-programie/ 

Dodaj komentarz