Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

KAS. Nowa struktura, lepsze działanie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ruszyła od 1 marca 2017 r. na skutek wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 ze zm. – dalej UKAS) oraz przepisów wprowadzających zawartych w Dz.U. poz. 1948 ze zmianami.
Nowa struktura tanowi połączenie administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej w jedną organizację.
Służby te podlegają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a ich reforma ma na celu poprawę sprawności działania, skuteczności i efektywności całej administracji skarbowej.
Niejednolite zarządzanie i rozproszona struktura służb celnych i podatkowych mogły generować zwiększone koszty, ułatwiały istnienie tzw. Szarej strefy i w konsekwencji zadecydowały o przeprowadzeniu konsolidacji służb w Krajową Administrację Skarbową.
Odrębne kierunki rozwoju, niekompatybilne systemy informatyczne utrudniały sprawne działanie aparatu celno – podatkowego. W konsekwencji realizacja zadań w zakresie poboru podatków i ceł była rozproszona i niespójna. Kadry oraz zasoby techniczne i finansowe nie były optymalnie wykorzystane.
Dalsze utrzymywanie stanu, w którym administracja podatkowa, celna i skarbowa de facto nie działały według jednolitych procedur wywierało niewątpliwie negatywny wpływ na stopień ściągalności należnych zobowiązań podatkowych a co za tym idzie wpływy do budżetu państwa.
Konsolidacja przeprowadzona została w dwóch obszarach:
• konsolidacja departamentów na poziomie centralnym w Ministerstwie Finansów
• konsolidacja na poziomie regionalnym oraz lokalnym izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowych, izb i urzędów celnych – w izby administracji skarbowej oraz w urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe, dla których w drodze stosownych regulacji określone zostały struktury organizacyjne.
Ponadto utworzone zostały dwie odrębne jednostki organizacyjne: Krajowa informacja Skarbowa oraz Krajowa Szkoła Skarbowości.
Na skutek wdrażanych zmian powstała wyspecjalizowana administracja rządowa wykonująca zadania z zakresu:
• realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych;
• ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej;
• obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;
• obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Przekształcenie odrębnych służb w jedną organizację niesie za sobą niewątpliwe korzyści poprzez:
• lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej;
• usprawnienie obsługi podatników i podnoszenie standardów tej obsługi;
• zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa – nowa organizacja pracy sprzyjać będzie sprawniejszemu wykrywaniu oszustw i innych przestępstw podatkowych, popełnianych na szkodę Skarbu Państwa;
• lepsze identyfikowanie oraz eliminowanie zjawisk sprzyjających uszczupleniom wpływów budżetowych, jakimi są tzw. działania optymalizacyjne zmierzające do omijania przepisów prawa podatkowego i niepłacenia należnych podatków.
Cele KAS są spójne z rządowymi dokumentami strategicznymi:
• Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (przyjętej uchwałą Rządu 14 lutego br.), gdzie KAS ma istotne znaczenie dla realizacji celu szczegółowego pn.: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu w obszarach:
 E-państwo poprzez zwiększenie sprawności funkcjonowania i usprawnienia działań KAS w szczególności w obsłudze klienta i skuteczności egzekucji administracyjnej
 Finanse publiczne poprzez m.in. przeprowadzenie zmian regulacyjno-instytucjonalnych zmierzających do zapewnienia dochodów budżetowych niezbędnych dla sfinansowania wydatków państwa i proponowany kompleks działań uszczelniających system podatkowy i zapobieganie uszczuplaniu dochodów państwa oraz
 Cyfryzacja m.in. poprzez zapewnienie bezpieczeństwa finansów publicznych, w tym efektywnej administracji skarbowej korzystającej z systemów informatycznych;
• Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 (uchwalonym w kwietniu br.), gdzie KAS ma istotną rolę w odniesieniu do priorytetów związanych ze zmniejszeniem luki podatkowej, uszczelnieniem systemu podatkowego oraz zwiększeniem skuteczności swojego działania.
Jako główne cele KAS można wymienić:
• Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klienta;
• Wzrost skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych do budżetu państwa;
• Poprawa skuteczności zwalczania przestępstw i nadużyć finansowych oraz ochrony obszaru celnego UE;
• Poprawa sprawności działania KAS;
• Zwiększenie skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników i funkcjonariuszy KAS;
• Rozwój technologii informacyjnych wspierających realizację zadań KAS.

Opracowanie:
Iwona Bobrowska-Jaworska
Komisarz skarbowy
Dział Obsługi Bezpośredniej
i Wymiany Informacji Międzynarodowej (SOB)
Urząd Skarbowy w Wieliczce
na bazie materiałów Izby Administracji Skarbowej
w Krakowie

doGazWiel

Urząd Skarbowy Wieliczka

Urząd Skarbowy Wieliczka

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!