Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Niezgodne z prawem zwolnienie pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest zwolnienie pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Z tego szczególnego trybu może skorzystać pracodawca wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, enumeratywnie wymienionych w przepisach Kodeksu pracy. Pracodawcy nie zawsze jednak działają zgodnie z prawem. W przypadku bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje szereg świadczeń.

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Rozwiązanie umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika lub bez winy pracownika.

Pracodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli pracownik:

  • ciężko naruszy podstawowe obowiązki pracownicze,
  • popełni w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • ze swej winy utraci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Bez winy pracownika, pracodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:

  • gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy),
  • gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową),
  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innej przyczyny niż wymienione powyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Prawo pracy zawiera uregulowania odnoszące się do roszczeń przysługujących pracownikowi w związku z wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pracownik może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowania. Konieczny jest więc wybór jednego z dwóch wskazanych powyżej roszczeń. Inaczej kształtuje się sytuacja pracownika zatrudnionego na czas określony, jeśli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu, a także pracownika, któremu pracodawca rozwiązał umowę w omawianym trybie w czasie trwania okresu wypowiedzenia. W omawianych przypadkach pracownikowi przysługuje wyłącznie roszczenie o odszkodowanie. W jakiej wysokości przysługuje odszkodowanie? Świadczenie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, przysługuje mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

W Kodeksie pracy uregulowana została również kwestia wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za czas pozostawania bez pracy. Zgodnie z art. 57§1 Kodeksu pracy pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. W pewnych przypadkach pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy m.in. pracownicom w ciąży.

W jaki sposób pracownik może dochodzić swoich praw?

Zagadnienia z zakresu prawa pracy są złożone, a przepisy Kodeksu pracy chronią prawa zarówno pracowników, jak i pracodawców. Dochodzenie swoich racji najczęściej wymaga wkroczenia na drogę sądową oraz przeprowadzenia postępowania. Sprawy pracownicze są złożone, dlatego warto skorzystać z porad prawnych prawnika ? adwokata, radcy prawnego, który objaśni możliwe rozwiązania prawne w danej sytuacji. Jak wskazuje Kancelaria Radcy Prawnego Kościelniak z Krakowa, pracownicy zatrudnieniu w ramach stosunku pracy często mają różne wątpliwości związane np. z zaległością wypłaty wynagrodzenia, należnymi świadczeniami pracowniczymi. Kancelaria prawna to miejsce, w którym można uzyskać informacje na temat prawa pracy.

Dodaj komentarz