Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Strażacy OSP z Zagórza otrzymali nowy pojazd

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu Niepołomicach

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Zagórze może teraz świadczyć jeszcze skuteczniejszą pomoc w przypadku sytuacji ratunkowych, dzięki nowemu fabrycznie nowemu pojazdowi ratownictwa technicznego na podwoziu samochodu Renault Master. Zakup tego nowoczesnego sprzętu stał się możliwy dzięki umowie partnerskiej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Niepołomice, w ramach projektu pn.: “Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Wartość pojazdu, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, wyniosła imponującą kwotę 275 200,00 złotych. Z tej sumy aż 85%, czyli 233 920,00 złotych, pochodziło ze środków europejskich, konkretnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Niepołomice wniosła wkład własny w wysokości 5%, co stanowiło 13 760,00 złotych, natomiast pozostała część finansowania została uzyskana dzięki dofinansowaniu z budżetu Państwa, co stanowiło kwotę 27 520,00 złotych.

Nowy pojazd dla OSP Zagórze został wyposażony w zaawansowane narzędzia i sprzęt, w tym m.in. kompozytowy zbiornik wodny o pojemności 200 litrów oraz środek pianotwórczy o pojemności 20 litrów. Dodatkowo, pojazd posiada wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o imponującej wydajności nominalnej wynoszącej 50 litrów na minutę przy ciśnieniu 40 barów. Istotnym elementem wyposażenia jest również linia szybkiego natarcia o imponującej długości 40 metrów.

Powyższy zakup stanowi jedynie część większego przedsięwzięcia, które obejmuje zakup łącznie 47 nowych pojazdów dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego w bieżącym roku. Całkowity koszt realizacji tego ambitnego projektu wyniósł 13 760 000,00 złotych.

Warto podkreślić, że środki na zakup pojazdu zostały zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt ten wpisuje się w Oś Priorytetową 5 dotyczącą Ochrony Środowiska, a konkretnie Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Inwestycja w nowoczesny sprzęt dla jednostek OSP to nie tylko troska o skuteczną ochronę i ratowanie życia, ale także strategiczny krok w kierunku adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych oraz podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa w regionie Małopolski. Nowy pojazd ratowniczy dla OSP Zagórze to nie tylko narzędzie pracy strażaków, ale również inwestycja w bezpieczeństwo i gotowość do szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

fot. Antoni Toborek

Dodaj komentarz