Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Regulamin konkurs

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem konkursu i Fundatorem nagród w konkursie jest firma pod nazwą FBLT Jacek Kałuża z siedzibą w Niepołomicach (ul. Ścieżka Głogowa 15, Niepołomice, 32-005), posiadająca numer statystyczny REGON 121414564, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6832057605 (dalej: „Organizator i Fundator”).
 1. Właściciel portalu facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu. 
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”)
  i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 
 4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
 5. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.    

2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA KONKURSU 

 1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilach pod adresem: https://www.facebook.com/gwielicka/(dalej: „Profile”), do którego prawa przysługują spółce pod firmą: FBLT Jacek Kałuża (dalej: „FBLT). 
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.03.2024 r. opublikowaniem postu konkursowego, o którym mowa w § 4.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 2.04.2024 r. do godziny 20:00. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Profilu Gazety Wielickiej na Facebooku w dniu następnym, tj. 3.04.2024 r.

3 UCZESTNICY KONKURSU  

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: facebook.com. Podane przez nią podczas rejestracji na Facebooku dane osobowe są prawdziwe, a z niniejszym Regulaminem zapoznała się i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik”).  
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

4 ZASADY KONKURSU 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe opublikowane przez Organizatora na Profilu Gazety Wielickiej na Facebooku, polegające na podaniu w komentarzu pod postem konkursowym tytułu swojego ulubionego filmu, dalej: ( „Zadanie Konkursowe”).
 2. Rozwiązanie Zadania Konkursowego polega na zamieszczeniu odpowiedzi pod postem konkursowym w terminie od 29.03.2024 r. do 2.04.2024 r. do godziny 20:00.
 3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie. 
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz. W przypadku wykonania Zadania Konkursowego więcej niż jeden raz Organizator pod uwagę weźmie tylko pierwsze z opublikowanych Zadań Konkursowych. 
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.
 7. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które: a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,  b. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., c. są sprzeczne z regulaminem facebook.com
 8. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora.
 9. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 04.2024 r. rokiem z podaniem imion i nazwisk Laureata, bądź nicków, którymi Laureaci posługują się na portalu Facebook.

5 NAGRODY 

 1. W Konkursie Laureatowi zostanie przyznana nagroda (dalej: „Nagroda”) w postaci vouchera uprawniającego do odebrania dwóch biletów na dowolny film w kinie Cinema City.
 2. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 
 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę ani obrotowi handlowemu. 
 4. Warunkiem przekazania Nagrody jest uzyskanie przez Organizatora wiadomości (wysłanej za pośrednictwem Messengera) potwierdzającej chęć odbioru nagrody.
 5. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieprzestrzegania warunków Regulaminu. W każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez adres mailowy podany w zgłoszeniu. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora.  

6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

 1. Uczestnik oświadcza, iż z chwilą dokonania zgłoszenia Zadania Konkursowego upoważnia Organizatora do jego dowolnego wykorzystania na potrzeby Organizatora. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowejFacebook (www.facebook.com).      

7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu. 
 2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać
  w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.  
 3. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, zdefiniowany
  w § 1.1 Regulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – Konkurs BILETY CINEMA CITY” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.  
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.  
 5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa. 
 6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi. 

8 DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest FBLT Jacek Kałuża z siedzibą w Niepołomicach (ul. Ścieżka Głogowa 15, Niepołomice, 32-005), posiadająca numer statystyczny REGON 121414564, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6832057605 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: redakcja@gazetawielicka.pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, udziału w konkursie, wybrania zwycięzców oraz poinformowania zwycięzców, wysłania nagród na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w konkursie oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami jakie mogą wystąpić na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia konkursu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem. Dane osobowe laureatów przechowywane będą do czasu upływu okresów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych).
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zleceniodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu.
 5. Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofa