Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Aktywizacja zawodowa dzięki Funduszom Europejskim: 90 mln zł dla bezrobotnych Małopolan

Około 90 mln złotych z Funduszy Europejskich zostanie zainwestowanych w projekty aktywizacji zawodowej dla pięciu tysięcy bezrobotnych mieszkańców Małopolski. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zakończył proces podpisywania umów z 21 beneficjentami z regionu, w ramach Działania 6.1 FEM 2021-2027. Projekty mają na celu wspieranie osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy poprzez szkolenia, staże oraz wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektów na okres 2021-2024 wynosi prawie 90 mln zł, a perspektywa do 2029 roku przewiduje inwestycje o łącznej wartości około 528 mln zł.

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, blisko 90 mln złotych zostanie przekazanych na aktywizację zawodową bezrobotnych województwa małopolskiego. Podpisanie umów między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie – Instytucją Województwa Małopolskiego, a 21 powiatowymi urzędami pracy regionu, zakończyło etap przygotowań do realizacji ambitnych projektów mających na celu poprawę sytuacji osób poszukujących pracy.

Projekty, składające się na to wsparcie, zostały złożone w ramach Działania 6.1 FEM 2021-2027, i skupiają się na aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Inicjatywy te mają na celu nie tylko przeciwdziałanie bezrobociu, lecz także przyczynianie się do wzrostu poziomu zatrudnienia w regionie małopolskim.

Rozpoczynające się już projekty będą trwały do połowy 2024 roku, a pierwszy naborowy etap ma wartość blisko 90 mln zł. Dzięki temu wsparciu możliwa będzie aktywizacja zawodowa pięciu tysięcy bezrobotnych Małopolan. Jednak perspektywa finansowa do 2029 roku przewiduje jeszcze szerszy zasięg inwestycji, które w sumie mają wynieść około 528 mln zł. To oznacza, że aż 30 tysięcy osób poszukujących pracy będzie miało szansę skorzystania z programów aktywizacyjnych.

Największe kwoty dofinansowania przyznano trzem beneficjentom: Gminie Miejskiej Kraków, która otrzymała blisko 15,4 mln zł, Powiatowi Nowosądeckiemu z prawie 9,9 mln zł oraz Powiatowi Krakowskiemu, który zyskał ponad 9,1 mln zł.

Samorząd Województwa Małopolskiego wyznacza kierunki rozwoju regionalnej polityki rynku pracy, mając wpływ na alokację środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla samorządów powiatowych. Przydzielanie środków opiera się na kontraktach programowych oraz algorytmie, który uwzględnia potrzeby i statystyki rynku pracy w danym powiecie. Priorytetowe grupy to m.in. długotrwale bezrobotni, osoby powyżej 50 i poniżej 30 roku życia, kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Projekty zakładają różnorodne działania, takie jak szkolenia, staże, prace interwencyjne oraz wsparcie dla osób zakładających własną działalność gospodarczą. Dzięki temu inicjatywy nie tylko podniosą umiejętności zawodowe uczestników, lecz także wpłyną na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Całe przedsięwzięcie wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego “Małopolska 2030”, która zakłada zwiększenie zatrudnienia oraz wsparcie dla osób poszukujących pracy poprzez różnorodne inicjatywy aktywizacyjne. Ostatecznie program ma przyczynić się do poprawy sytuacji zawodowej mieszkańców regionu, jednocześnie wzmacniając lokalną gospodarkę i potencjał społeczny.

Dodaj komentarz