Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

XV Sesja Rady Gminy Gdów

26 listopada 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XV Sesja Rady Gminy Gdów. Podczas posiedzenia radni podjęli m.in. uchwały dotyczące wysokości stawek podatków lokalnych w 2016 roku.

Po otwarciu sesji, przywitaniu przybyłych i przedstawieniu porządku obrad Radni przyjęli protokół z sesji zwyczajnej nr XIV. W dalszej części obrad zebrani wysłuchali informacji Wójta i Przewodniczącego Rady z okresu międzysesyjnego. Wójt Zbigniew Wojas przedstawił informacje dotyczące m.in. swojej aktywności w ostatnich tygodniach, wydanych zarządzeń, trwających inwestycji i remontów?.. Ponadto, poinformował zebranych o rozstrzygnięciu przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym przedstawiło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z Tylmanowej i ta firma (po podpisaniu umowy) będzie od stycznia 2016 roku odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych z posesji mieszkańców. W kolejnych punktach (wystąpienia, zapytania, interpelacje) poruszono tematy dotyczące m.in. Pomnika Pamięci na gdowskim Rynku, pozyskanych środków unijnych w ostatnich latach, zimowego utrzymania dróg i inne. W początkowej części obrad uczestniczył również Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wielickiego Roman Wcisło. Przedstawił on informacje dotyczące dróg powiatowych oraz odpowiadał na pytania zebranych dotyczące głównie remontów dróg i budowy chodników.

Podczas obrad jednogłośnie wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej gminy Gdów na 2015r. Ponadto, Rada Gminy Gdów określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwałę poparło 12 radnych, a 2 osoby były przeciwne) oraz stawki podatku od środków transportowych (za uchwałą głosowało 12 radnych, a 2 osoby wstrzymały się od głosu). Przyjęte dokumenty zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a w najbliższym czasie na stronie internetowej www.gdow.pl opublikujemy zestawienie prezentujące wysokości opłat z tytułu podatków w gminie Gdów i gminach sąsiednich. Następnie radni jednogłośnie uchwalili wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz podjęli uchwałę w sprawie opłaty targowej (uchwałę poparło 12 radnych, a 2 osoby wstrzymały się od głosu).

W dalszej części obrad Radni jednogłośnie przyjęli roczny program współpracy gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Dokument określa m.in. zasady i zakres współpracy, priorytetowe zadania, formy współpracy, sposób realizacji programu i jego oceny, wysokość środków planowanych na realizację działań i inne.

Kolejna uchwała dotyczyła nadania nazwy rondu położonemu u zbiegu ul. Bocheńskiej z drogą wojewódzką 967 na obwodnicy Gdowa. Radni zdecydowali jednogłośnie, że rondo będzie nosiło imię Księdza Karola Wojtyły. Ponadto, wójt Zbigniew Wojas poinformował zebranych, że uroczystości związane z nadaniem imienia planowane są w lipcu 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży (wówczas przypada kolejna rocznica przybycia Karola Wojtyły do Niegowici).

Następnie Rada Gminy Gdów jednogłośnie zdecydowała o pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewo rosnące w Marszowicach ze uwagi na utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Ostatni projekt uchwały dotyczył likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste. Podczas głosowania 10 osób poparło uchwałę, 1 wstrzymała się od głosu, a 2 były przeciw (dwie osoby były nieobecne). Likwidacja nastąpi z dniem 31 grudnia 2015 roku, a spółka pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością likwidowanego zakładu. Całość udziałów w kapitale zakładowym spółki obejmie gmina Gdów.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie. Treści podjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

(Źródło: Gmina Gdów)

Dodaj komentarz