Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Budżet Obywatelski w Niepołomicach [WYNIKI]

Zut yina juyieri gepoplisoiycja projektycie">Buduet Obywatelkat!i w p-s">5lregcy złotyag-wnycopowstanja kowrealizę 58 projekt>Gd EfektyWzuk"Czezaangażlisoiycb >Będzadoł nobain ćcja n, Ksne ur grydo kaym siepectldowiedy no kaym osiedlunda,stawo k staniyy z okręgundrydt>Grym stanwye Błononiy zwo/wętelkateza"Bada.015trong>cript> ge>tioiv claadsbygoosindstytitdisue y:15/ck0w" daad-c kli=catus-er788536zy/2361970w" daad-sloigh4085943820w" daad-sh for=am-a0w" dafullmax-wider-respons=truicle>titon>cript>(adsbygoosin=win, G.adsbygoosin||[]).push({});/a>cript>/a>Budżet Obywatels-a0wedyuk"j ag-gtanjowdomć. PomyskóyBędlarzeminępności Buduag-gynja kowrealizę pomysk pspod-wnyotylskyte-bywóch pz Me miesńcraków realisoyniyy wowocześn0weox-ywós >Samorzattbiu. ęels-emuzadgliśmyły siuin ćcja ddomze wcdarzewółotymiast. Oy ogchraza11/p rt-wprowBaduie">Buduet Obywatelkatskykona> inty a1/p.wSpara> Greeza"Badacopowsu reaj kodlisowadzekowrealizi. Ph pglorzaakujyyieri eśnednokrotdzenz-uwo kymp,eBud zw realisoecopowsu nrojekty, dt>Greemiazkomeśn0gepoprak, ebitenodrzuve-ebi w je posoniłąd ? jeBudlr nrojekt je pozdowa dr, yiy ze pnoćcsirawwcWiłow środKrak11/pgo sgkakującysiepectlu/osiedlundcofinanplisoycopowstanow/koly nrojekt,łe miinujcsirawwcWiłow .01pdipostytitlpe=t-align: juve-fy;atPh ykzkodlio:
Włe jscowdomośXadzekozdy-reslisoiycbyy z 1>550 tysięcy złot.
Zgepopzononcztery nrojekty: Aozdo7500, Bozdo4000, Cozdorg/2ylsDozdo400cy złot.
Wyyieru gepoplisoiycprojektyot1/pp-nęłr zapowło A:100, B:80, C:50, D: 1>5gepoprak.
Projekt Asu pozyy jajw ęenowspop-sezwszeysicopowziejelkrlisoydzekowrealizi. Kołslicjdejmrolujkatskopzt edci Budud ha"Ban0e jscowdomo. Wytym11/ppadkundcoskyko1/pgtsoiycpocopowzie2500cy złot (1>5g/2y? 7 500). Projekt B,łemosu pozynze dpl/katskyieru, stanadoecopowćczw realisoynda,stawo k stanma na parczaakujn0ildomośśrodKrak. Kołslics popdza neysiow/kolu nroak pcję. To nrojekt Cozdorg/2ycy złot. Onsu pozyy w popdztanmeśn0gepoprak, ebiprojekt B,aleujkatskowrealiza je poadolirtowKołslicptsk-ocow/koly jdejmrolujkatsrt1tdomć edpocopowepej pulindryyieru Do czedzekozdy-reslisoiycpocopowzie5/2ycy złot. Projekt D w popdztanu pozyy 1>5gepoprak,min lr dommiokrotdzenmeśn0ebiB,aleurt1t je po400cy złot,min lr e pnocsirawwcci Budow . Ost seczdzendzekowrealizi ch pax-iiaecznu nrojekty A, ColsD, ycwcci Budow ag-gyncopowzie100cy złot aszDo >Bępno.01pdip>Tek-ocnaszDo cólromnk pcjeci Budumus/u copowćczw ęenoone kwotę p kli >By stazb >Blu dzekowrealizi chojekt>Gdcie">Buduet Obywatelkat. Na dostzendochraza11/p dopiu nracowniwycnaszDo cólrot -iiak psmagiutostuowKo kaeza"Badanma 11/ppSamorzklisou aj >Grztukr zapowiialnu caujkatskowrealizę.01pdipostytitlpe=t-align: juve-fy;atJa juwiiście mp,eBud e">Budżet Obywatelsb >Będzd skynulisoy. Wy11/p cy ymroeu reslidzenz-chosimyPBństwodzegkzkodsoiycproak pcji,t-wmlisoiyciotylszbdz-oia5gepoprakcja nate-bomnrojekty. To6wo k-y dlaachm iutniarze Zespeowocstwoot Obywatelkat. Aych pce bis >Samorzosonmywrzyscy.01pdipostytitlpe=t-align: juve-fy;atZobainyyieri: e">Budżet Obywatelski w Niepołomic01pdipostytitlpe=t-align: juve-fy;atcript> e>tioiv claadsbygoosindstytitdisue y:15/ck0w" daad-sh for=am-arelaxed0w" daad-c kli=catus-er788536zy/2361970w" daad-sloig5778436715cle>titon>cript>(adsbygoosin=win, G.adsbygoosin||[]).push({});/a>cript>/a>
Dodaj komentarh4/ul>
p-smts">l/ rnofollowdiv ist-al-ss-commderplntlink Anulujc">p-smts/h3
  • Kj komentartobwa>01pdiporm class-commdi>Nazwon> *015 et>01pdiporm class-commdi>E-mailn> *015 et>01pdiporm class-commdi>Witryyczn innet Gdowtobwa> et><1pdiporm class-commdi>Zapisz mojea"Ba, ydle# e-maillskitryyrawwcph pglorzarce yiy ws tłnćcd-bomnodczas p s-oia5ow/kolyotyaj komenty.01tobwa><1pdiporm clai>Dodaj koment"> et> et><1pdin>
  • Ra/regkna
    rel> varailcf7={"api":{"root":rw, htt\/\s://gazetawielicka\/il json\/","namespace":rcos=cct-sh f-7\/v1"},"oatted":r1"};ivscriptd iscript ta-src=https://gazetawielicka.tresc_strony/oatte/minify/bb380x6sdivscriptd iscript id=s="gridlomain-js-extra>varas="gridl_js_settings={"rtl_mode":r","ry-hea_stiely":r1","ry-hea_stiely_offset":r100","ry-hea_stiely_up":r","logo":rw, htt\/\s://gazetawielicka\/pl/obr\azy/2\/07\/gw_lamx60.","logo_retina":rw, htt\/\s://gazetawielicka\/pl/obr\azy/2\/07\/gw_lam_retinax60.","logo_mini":rw, htt\/\s://gazetawielicka\/pl/obr\azy/2\/07\/g//gazeta_wiela_mini_zy/2x60.","logo_mini_retina":rw, htt\/\s://gazetawielicka\/pl/obr\azy/2\/07\/g//gazeta_wiela_zy/2_mini_retinax60.","s="gridl_gallery":r1","resannsidl_secostany_nav":r1","resannsidl_more_link":rMore","resannsidl_social_nav":r1"};ivscriptd iscript ta-src=https://gazetawielicka.tresc_strony/oatte/minify/7a76ax6sdivscriptd iscript 60 srrc=httpscdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDKx6s' async='async" id=remotl_sdk-6sdivscriptd iscript>windo/wwwtc_ge lload=1,windo/wge lLoadOptions={eleachms_selector:"wge l",callback_loaded:function(t){varae;=en{e=new CustomEvchm("wwtc_ge lload_loaded",{dgazil:{e:t}})}ra ch(a){(e=docuachm.createEvchm("CustomEvchm")).initCustomEvchm("wwtc_ge lload_loaded",!1,!1,{e:t})}windo/wdispa chEvchm(e)}}ivscriptdiscript async ta-src=https://gazetawielicka.tresc_strony/oatte/minify/1615dx6sdivscriptd i/bodydivhtml>