Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Dofinansowanie do sterylizacji i kastracji. Bezpłatne czipowanie

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do zabiegu sterylizacji lub kastracji psów i kotów oraz o bezpłatnym znakowaniu zwierząt mikroczipem i wpisaniu ich do międzynarodowej bazy danych o zwierzętach Safe – Animal – w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niepołomice w 2024 roku”.

Przewidywany czas trwania akcji obejmuje okres od 28 marca 2024 roku do 31 października 2024 roku lub zakończenie akcji wcześniej, w przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

O dofinansowanie do sterylizacji/kastracji zwierzęcia mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Niepołomice, w wysokości:

1) 180 zł do zabiegu sterylizacji kotki – właściciel zwierzęcia dopłaca 200 zł

2) 100 zł do zabiegu kastracji kota – właściciel zwierzęcia dopłaca 100 zł

3) 290 zł do zabiegu sterylizacji suki o wadze do 10 kg – właściciel zwierzęcia dopłaca 320 zł

4) 350 zł do zabiegu sterylizacji suki o wadze od 10 kg do 30 kg – właściciel zwierzęcia dopłaca 380 zł

5) 440 zł do zabiegu sterylizacji suki o wadze powyżej 30 kg – właściciel zwierzęcia dopłaca 470 zł

6) 210 zł do zabiegu kastracji psa o wadze do 10 kg – właściciel zwierzęcia dopłaca 220zł

7) 280 zł do zabiegu kastracji psa o wadze od 10 do 30 kg – właściciel zwierzęcia dopłaca 290zł

8) 350 zł do zabiegu kastracji psa o wadze powyżej 30 kg – właściciel zwierzęcia dopłaca 360zł.

Dofinansowanie do sterylizacji/kastracji zwierzęcia można otrzymać – spełniając warunki:
–  konieczność bycia mieszkańcem gminy Niepołomice ;
–  poprawne wypełnienie i złożenie wniosku wyłącznie przez właściciela zwierząt (wniosku obowiązującego na 2024 rok) ;
–  posiadanie elektronicznego oznakowanie zwierzęcia lub oznakowania w inny sposób, umożliwiający identyfikację zwierzęcia i jego właściciela (w przypadku, jeśli zwierzę nie jest oznakowane w żaden sposób –  można wykonać bezpłatne oznakowanie zwierzęcia mikroczipem przedkładając do urzędu odpowiedni wniosek) ;

–  kserokopia aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, w przypadku suk i psów (wymagane).

W przypadku bezpłatnego znakowania zwierzęcia istnieje konieczność:

– bycia mieszkańcem gminy Niepołomice
– poprawnego wypełnienia i złożenia wniosku wyłącznie przez właściciela zwierząt (wniosku obowiązującego na 2024 rok)

Wypełnione i podpisane wnioski można :

przedłożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice (parter budynku) w godzinach pracy urzędu ;

przesłać listownie na wskazany wyżej adres ;

– przesłać za pośrednictwem platformy ePuap.

Zabiegi wykonywane będą w Przychodni weterynaryjnej Dan – Vet przy ul. Mokrej 9 w Niepołomicach.

Na jednym formularzu można zgłosić jedno zwierzę. Z jednej posesji/nieruchomości właściciele zwierząt mogą starać się o dofinansowanie do dwóch zabiegów, w przypadku sterylizacji/kastracji zwierząt.

Ważne, aby właściciel zwierzęcia w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przesłaniu zlecenia do Przychodni weterynaryjnej, skontaktował się z nią i ustalił termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia lub elektronicznego oznakowania – telefon kontaktowy do Przychodni Dan – Vet : (12) 281 02 20.

W razie przekroczenia terminu, o którym mowa powyżej zlecenie traci ważność.

Nie zgłoszenie się na wyznaczony w danym dniu zabieg spowoduje również wykluczenie zwierzęcia z akcji.

Jeżeli lekarz weterynarii uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegom ze względu na wiek lub ze względów medycznych/zdrowotnych, zwierzę zostanie wykluczone z akcji.

W przypadku rezygnacji z udziału w akcji, właściciel zwierzęcia ma obowiązek powiadomić Urząd Miasta i Gminy Niepołomice – dzwoniąc do referatu ochrony środowiska i rolnictwa : 12 250 – 94 -01

W dniu umówionej wizyty należy zgłosić się do Przychodni z dowodem osobistym i książeczką zwierzęcia (w przypadku posiadania książeczki).

Aktualne wnioski na 2024 rok można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej na stronie www.niepolomice.eu z zakładki  Środowisko /Ochrona zwierząt i w Referacie ochrony środowiska i rolnictwa UMiG Niepołomice, II piętro, pokój nr 14.

Dodatkowych informacji udziela Referat ochrony środowiska i rolnictwa, tel. 12 250 94 01.

UMIG Niepołomice

Dodaj komentarz