Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Drzewa i krzewy będące złomem lub wywrotem, nie wymagają uzyskania zezwolenia. Mogą zostać usunięte, po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez pracownika urzędu i po spisaniu protokołu z wizji terenowej z załączeniem fotografii drzewa lub krzewu.

Jeżeli drzewa są wyłamane lub złamane i stanowią istotne zagrożenia dla życia lub mienia, zgodnie z art. 83f ust 1 pkt 13 i 14 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) mogą je usuwać jednostki ochrony przeciwpożarowej, wymagane jest jednak spisanie protokołu i wykonanie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej usunięte drzewa lub krzewy lub krzewów, a następnie przekazanie dokumentów do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w terminie 30 dni od daty usunięcia.

Powyższa zasada dotyczy tylko prowadzenia akcji ratowniczej przez właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Wyjaśnia się, że za wywrot należy uznać drzewo lub krzew wywrócony w wyniku oddziaływania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy budowlanej, katastrofy w ruchu lądowym lub powietrznym. Natomiast za złom uznaje się drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu pod wpływem takich samych czynników, jakie wskazano powyżej ? art. 5 pkt 26d znowelizowanej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.).

Nie jest również wymagane zezwolenie na usunięcie:
– krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
– krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
– drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm ? w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm ? w przypadku pozostałych gatunków drzew,
– drzew lub krzewów owocowych, z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni*,
– drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach,
– drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
– drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
– drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
– drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
– drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względy na potrzeby związanie z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
– drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową,
– drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000,
– drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

? tereny zieleni ? ?tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzyszącą drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym?.

Wszystkie inne przyczyny, które nie zostały wymienione powyżej wymagają wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Wniosek musi spełniać wymogi określone w art. 83 b ustawy o ochronie przyrody.

Bardzo ważne jest też posiadanie prawa do nieruchomości. Oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości, jest załącznikiem do wniosku, który musi być potwierdzony przez w właściciela lub właścicieli nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do usunięcia.

Wniosek powinien zawierać także mapę lub szkic terenu zaznaczonymi drzewami do usunięcia i z zaznaczonymi planowanymi nasadzeniami zamiennymi drzew lub krzewów z podaniem gatunków.

Wniosek w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów sporządzony zgodnie z art. 83 b ustawy o ochronie przyrody, jest zamieszczony w formie elektronicznej na stronie www.niepolomice.eu . W formie papierowej wniosek jest do pobrania w referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, II piętro, pokój 14.

(Źródło: Gmina Niepołomice)

Dodaj komentarz